Анализа на состојбата на странските телевизии и нивните локализирани верзии

Со цел да се испита јавното мнение кај македонската публика, Институтот за развој на електронските комуникации ИНРЕКОМ Скопје, спроведе интернет анкета (Computer Assisted Web Interview).…

Коментар на извештајот од ЕК за напредокот на Р.С. Македонија за 2019 година

Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје ги сумира деловите од Извештајот на ЕК кои се однесуваат на инфоматичкото општество, електронските комуникации, медиумите и…