ИЗВЕШТАИ

Известување за 2018 година согласно член 18 од Законот за сметководство на непрофитните организации („Сл.Весник на РМ“ бр.24/2003)