ИЗВЕШТАИ

ИЗВЕШТАИ

Извештај за 2018 година, согласно член 18 од Законот за сметководство на непрофитните организации