Коментар на извештајот од ЕК за напредокот на Р.С. Македонија за 2019 година -2