Категорија: Публикации

Коментар на извештајот од ЕК за напредокот на Р.С. Македонија за 2019 година

Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје ги сумира деловите од Извештајот на ЕК кои се однесуваат на инфоматичкото општество, електронските комуникации, медиумите и слободата на говор. ЕК, како и другите домашни субјекти кои се засегнати конкренто за поглавјето 10, како што се АВМУ, АЕК, медиумските здруженија и синдикати, испорачува одредени барања со цел […]