СТАТУТ И ДРУГИ АКТИ

СТАТУТ И ДРУГИ АКТИ

Во согласност со глава II Основни начела, точка 2. Јавност и транспарентност, член 11 од Законот за здруженија и фондации, а воедно и со поголема транспарентност во работењето согласно внатрешните акти, Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје на својата интернет страница ги објавува Статутот и следните документи:

1. СТАТУТ НА ИНРЕКОМ СКОПЈЕ

2. Кодекс на однесување на вработените во Извршната канцеларија и членовите на ИНРЕКОМ
3. Правнилник за организација на работите и работните задачи на Извршната канцеларија и систематизација на работните места
4. Правилник за членарина
5. Правилник за деловна тајна
6. Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Институтот
7. Правилник за ангажирање на истражувачи
8. Правилник за користење на средства за репрезентација
9. Правилник за процедурите за финансиско и сметководствено работење
10. Правилник за стручно усовршување, дообразување и специјализација на вработените во ИК
11. Правилник за користење на службени мобилни телефони, службени лап-топ преносни компјутери и 3G/4G USB модем во ИНРЕКОМ
12. Правилник за ред и дисциплинска и материјална одговорност на вработените во Извршната канцеларија
13. Правилник за определување на траењето на годишниот одмор на вработените во ИК на ИНРЕКОМ
14. Правилник за формата и содржината на службената легитимација и начинот на нејзино издавање и одземање
15. Програма за волонтерство во ИНРЕКОМ
16. Услови за преземање

Останатата целокупна внатрешна документација (како: Деловници за работа, записници, решенија, одлуки и други внатрешни правилници, планови и други акти) може да биде доставена на разгледување, по претходно писмено барање.